Tôi là hủ nữ. Tôi không phủ nhận việc tôi đang đấu tranh nội tâm rất nhiều vì điều này….

08

Advertisement